สูตรมาตรฐานที่ 145/2529
ชนิดสินค้า                          ถุงเท้าสำเร็จรูป (SOCKS)  ซึ่งผลิตด้วย  NYLON  YARN  (RAW  WHITE) , OTHER  YARN (DYED)
                                         และ  RUBBER  THREAD
ประกาศใช้ครั้งแรก                      ตามประกาศกรมศุลกากรที่  46/2529                ลงวันที่      1    สิงหาคม      2529
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/ วัตถุดิบที่ใช้ต่อ ส่วนสูญเสีย
      หน่วย น้ำหนักสุทธิ  
        ของสินค้า 1 กก.  
    ( ก.ก.)  
1    NYLON  YARN (RAW  WHITE)  ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง    
           1.1   STRETCH  or  TEXTURE  YARN 519004/03 1.0840 11%
    or    1.2  FILAMENT  YARN 519994/03 1.1092 13%
2    OTHER  YARN (DYED)  ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง    
            2.1  100%  COTTON  YARN 559001/03 1.0840 11%
     or    2.2  100%  ACRYLIC  YARN 569002/03 1.0840 11%
     or    2.3  100%  WOOLEN  YARN 539005/03 1.1490 16%
     or    2.4  100%  POLYESTER  YARN 569003/03 1.0840 11%
     or    2.5  45%  WOOL   55% POLYESTER  YARN 569118/03 1.0840 11%
     or    2.6  83%  ACRYLIC    10% POLYESTER      
                       7%  WOOL  YARN 569202/03 1.0840 11%
3    RUBBER  THREAD (RUBBER  YARN  COVERED 400001/03 0.03646 4%
     WITH  NYLON)    
           
        หมายเหตุ    การคำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ใช้  ให้ใช้น้ำหนักของถุงเท้าซึ่งหักส่วนประกอบแล้ว  คูณอัตราส่วน
                             ร้อยละของเส้นด้ายแต่ละชนิดที่ใช้  เช่น  ส่งถุงเท้าชนิด  70%  COTTON  30%  NYLON  SOCKS
                             จำนวน  100  คู่  น้ำหนัก (รวม  ส่วนประกอบ)  คู่ละ  22  กรัม  ส่วนประกอบหนักคู่ละ  1  กรัม  ฉะนั้น
                             น้ำหนักสุทธิของถุงเท้า  100  คู่  คือ  2.1  ก.ก.  ถ้า  NYLON  ที่ใช้เป็นชนิด   FILAMENT  YARN  จะขอคืน
                             อากรวัตถุดิบลำดับที่  1.2, 2.1  และ  3  ได้ดังนี้
                             NYLON  FILAMENT  YARN                        2.1  X  30/100  X  1.1092              =          0.698796   ก.ก.
                             COTTON  YARN                                          2.1  X  70/100  X  1.084                =          1.59348     ก.ก.
                             RUBBER  THREAD                                      2.1  X  0.03646                              =          0.076566   ก.ก.
                                 ผู้ส่งออกจะต้องสำแดงชนิดของถุงเท้าให้ชัดเจนพร้อมทั้งระบุวัตถุดิบที่จะขอคืนอากรและแจ้ง
             น้ำหนักรวมต่อถุงเท้า  1  คู่  ของส่วนประกอบอย่างอื่น  เช่น  ถุงพลาสติกส์, สติกเกอร์  ฯลฯ  ในใบขนสินค้าขาออก
              และในใบแนบใบขนสินค้าขาออก  เมื่อจะคำนวณเงินอากรที่ขอคืนตามสูตร  จะต้องนำน้ำหนักของส่วนประกอบ
              หักออกจากน้ำหนักสินค้าที่ส่งออก