สูตรมาตรฐานที่ 149/2529
ชนิดสินค้า             เส้นด้ายชนิด  GREY  แบบ  COMBED  ทำด้วย  COTTON  FIBRE  ล้วน หรือผสม  POLYESTER
                            FIBRE (GREY  COTTON  COMBED  YARN  or  GREY  POLYESTER/COTTON  COMBED  YARN)
ประกาศใช้ครั้งแรก     ตามประกาศกรมศุลกากรที่  45/2529                ลงวันที่      30    กรกฎาคม      2529
ลำดับที่ วัตถุดิบ รหัสวัตถุดิบ/ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
        ต่อน้ำหนักสุทธิ  
      หน่วย ของสินค้า 1 กก.  
      ( ก.ก.)  
1    POLYESTER  STAPLE  FIBRE 568003/03 1.0204 2%
2    RAW  COTTON    
                2.1    SUDAN  RAW  COTTON 558002/03 1.4706 32%
   or         2.2    RAW  COTTON (not  SUDAN) 558001/03 1.3158 24%
            
ให้ผู้ส่งออกสำแดงชนิดสินค้าในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออกให้ชัดเจน พร้อมทั้งสำแดงว่าเป็นชนิด
COMBED  หรือ CARDED  และใช้  SUDAN  RAW  COTTON หรือไม่ 
การคำนวณวัตถุดิบที่ใช้ของ COTTON  FIBRE  (RAW  COTTON)  และ POLYESTER  FIBRE  ให้นำอัตราส่วนร้อยละ
ของเส้นด้ายแต่ละชนิดที่ใช้ คูณปริมาณตามสูตรการผลิต ส่วนเคมีภัณฑ์อื่นๆ ตามสูตรเป็นปริมาณคงที่ ตัวอย่างเช่น ส่งออก 70/30
COTTON/POLYESTER  COMBED  WOVEN  FABRIC  น้ำหนัก  1500  ก.ก. ใช้ SUDAN  RAW  COTTON  จะได้รับคืนอากร  ดังนี้
1. POLYESTER  STAPLE  FIBRE 1500 X 30/100 X 0.9684    =  435.78 ก.ก.
2. SUDAN  RAW  COTTON 1500 X 70/100 X 1.4154    =  1486.17 ก.ก.
3. STARCH 1500 X 0.036    =  54 ก.ก.
4. PVA 1500 X 0.024    =  36 ก.ก.
    เป็นต้น