สูตรมาตรฐานที่ 150/2529
ชนิดสินค้า            เส้นด้ายชนิด  GREY  แบบ  CARDED  ทำด้วย  COTTON  FIBER ล้วน หรือผสม  POLYESTER
                           FIBER (GREY  COTTON  CARDED YARN  or  GREY  POLYESTER/COTTON  CARDED  YARN)
ประกาศใช้ครั้งแรก          ตามประกาศกรมศุลกากรที่  45/2529                ลงวันที่      30   กรกฎาคม      2529
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  1      ตามประกาศกรกมศุลกากรที่ 32/2530               ลงวันที่      20   กรกฎาคม       2530
ลำดับที่ วัตถุดิบ รหัสวัตถุดิบ/ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
      หน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิ  
        ของสินค้า 1 ก.ก.  
      ( ก.ก.)  
1    POLYESTER  STAPLE  FIBER 568003/03 1.0204 2%
2    RAW  COTTON    
                2.1    SUDAN  RAW  COTTON 558002/03 1.2048 17%
   or         2.2    RAW  COTTON (not  SUDAN) 558001/03 1.0989 9%
            
ให้ผู้ส่งออกสำแดงชนิดสินค้าในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออกให้ชัดเจน พร้อมทั้งสำแดงว่าเป็นชนิด
COMBED  หรือ CARDED  และใช้  SUDAN  RAW  COTTON หรือไม่ 
การคำนวณวัตถุดิบที่ใช้ของ COTTON  FIBRE  (RAW  COTTON)  และ POLYESTER  FIBRE  ให้นำอัตราส่วนร้อยละ
ของเส้นด้ายแต่ละชนิดที่ใช้ คูณปริมาณตามสูตรการผลิต ส่วนเคมีภัณฑ์อื่นๆ ตามสูตรเป็นปริมาณคงที่ ตัวอย่างเช่น ส่งออก 70/30
COTTON/POLYESTER  COMBED  WOVEN  FABRIC  น้ำหนัก  1500  ก.ก. ใช้ SUDAN  RAW  COTTON  จะได้รับคืนอากร  ดังนี้
1. POLYESTER  STAPLE  FIBRE 1500 X 30/100 X 0.9684    =  435.78 ก.ก.
2. SUDAN  RAW  COTTON 1500 X 70/100 X 1.4154    =  1486.17 ก.ก.
3. STARCH 1500 X 0.036    =  54 ก.ก.
4. PVA 1500 X 0.024    =  36 ก.ก.
    เป็นต้น