สูตรมาตรฐานที่ 152/2529
ชนิดสินค้า            ผ้าทอชนิด  WHITE  หรือ  DYED  หรือ  PRINTED  แบบ  COMBED  ทำด้วย  COTTON
                           FIBER  ล้วนหรือผสม  POLYESTER  FIBER (WHITE/DYED/PRINTED  COMBED  COTTON
                           WOVEN  FABRIC  or  WHITE/DYED/PRINTED  COMBED  POLYESTER/COTTON  WOVEN  FABRIC)
ประกาศใช้ครั้งแรก     ตามประกาศกรมศุลกากรที่  45/2529                ลงวันที่      30    กรกฎาคม      2529
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
      หน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิ  
        ของสินค้า 1 ก.ก.  
      ( ก.ก.)  
1    POLYESTER  STAPLE  FIBER 568003/03 1.0640 6%
2    RAW  COTTON    
                2.1    SUDAN  RAW  COTTON 558002/03 1.5620 36%
   or         2.2    RAW  COTTON (not  SUDAN) 558001/03 1.3890 28%
3    STARCH 110001/03 0.036  
4    PVA 390110/03 0.024  
5    ACRYLIC  &  BINDER 390159/03 0.008  
6    WAX 340011/03 0.0048  
7    STARCH  MODIFIER 380047/03 0.00036  
8    FUNGICIDE 380043/03 0.00008  
9    DESIZING  AGENT 340012/03 0.00934  
10    SCOURING  AGENT 340013/03 0.00590  
11    EDTA 290090/03 0.00146  
12    HYDROGEN  PEROXIDE 280030/03 0.01183  
13    SODIUM  SILICATE 280031/03 0.00737  
14    SODA  ASH 280010/03 0.00098  
15    SODIUM  HYDROXIDE 280021/03 0.1035  
16    DYESTUFFS 320017/03            0.0015     ( เฉพาะผ้า  WHITE )
17    DYESTUFFS 320017/03             0.025       ( ยกเว้นผ้า  WHITE )
18    FINISHING  AGENT 380042/03 0.020  
19    SOFTENING  AGENT 380044/03 0.003  
20    CATALYST 380045/03 0.003  
21    DYEING  AUXILIARY 380046/03 0.00369  
22    SODIUM  HYDROSULFITE 280004/03              0.0455     ( เฉพาะผ้า  DYED )
23   OXIDISING  AGENT 280032/03 0.013  - " -
24    GUM 130001/03             0.0182     (เฉพาะผ้า PRINTED)
25    EMULSIFIER 340014/03 0.0182  - " -
26    BINDER  FOR  PRINTED  PASTE 390160/03 0.12  - " -
27    SOLVENT 270026/03 0.312  - " -
           
ให้ผู้ส่งออกสำแดงชนิดสินค้าในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออกให้ชัดเจน พร้อมทั้งสำแดงว่าเป็นชนิด
COMBED  หรือ CARDED  และใช้  SUDAN  RAW  COTTON หรือไม่ 
การคำนวณวัตถุดิบที่ใช้ของ COTTON  FIBRE  (RAW  COTTON)  และ POLYESTER  FIBRE  ให้นำอัตราส่วนร้อยละ
ของเส้นด้ายแต่ละชนิดที่ใช้ คูณปริมาณตามสูตรการผลิต ส่วนเคมีภัณฑ์อื่นๆ ตามสูตรเป็นปริมาณคงที่ ตัวอย่างเช่น ส่งออก 70/30
COTTON/POLYESTER  COMBED  WOVEN  FABRIC  น้ำหนัก  1500  ก.ก. ใช้ SUDAN  RAW  COTTON  จะได้รับคืนอากร  ดังนี้
1. POLYESTER  STAPLE  FIBRE 1500 X 30/100 X 0.9684    =  435.78 ก.ก.
2. SUDAN  RAW  COTTON 1500 X 70/100 X 1.4154    =  1486.17 ก.ก.
3. STARCH 1500 X 0.036    =  54 ก.ก.
4. PVA 1500 X 0.024    =  36 ก.ก.
    เป็นต้น