สูตรมาตรฐานที่ 153/2529
ชนิดสินค้า                      ดอกไม้ประดิษฐ์ทำด้วยผ้าและมีก้านพันด้วยกระดาษ
                                     (HANDWRAPPED  ARTIFICIAL  FLOWERS)
ประกาศใช้ครั้งแรก ตามประกาศกรมศุลกากรที่  52/2529 ลงวันที่   2     กันยายน     2529
ประกาศใช้ครั้งที่ 2 ตามประกาศกรมศุลกากรที่  23/2544 ลงวันที่   24   พฤษภาคม   2544
ประกาศใช้ครั้งที่ 3 ตามประกาศกรมศุลกากรที่  84/2545 ลงวันที่   19   กันยายน      2545
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/หน่วย ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
ต่อปริมาณผ้าทอสุทธิ 100 กก. ในผลิตภัณฑ์ ต่อปริมาณกระดาษพันก้านสุทธิ 100 กก. ในผลิตภัณฑ์
    1    ผ้าทอ     135  กก.   35%
          1.1 100% COTTON 200000/03    
  หรือ  1.2 100% RAYON 800000/03      
    ''     1.3 100% POLYESTER 600000/03      
    ''     1.4 100% NYLON 500000/03      
    ''     1.5 100% ACRYLI C 700000/03      
    ''     1.6 100% ACETATE 900000/03      
    ''     1.7 60% NYLON   40% METALLIC 530000/03      
    ''     1.8 62% RAYON   38% METALLIC 530001/03      
    ''     1.9 65% RAYON   35% METALLIC 530002/03      
    ''     1.10 45% POLYESTER   55% METALLIC 530003/03      
    ''     1.11 70% POLYESTER   30% METALLIC 530004/03      
 หรือ    1.12 75% POLYESTER   25% METALLIC 530005/03      
    2 กระดาษพันก้าน     101  กก. 1%
          2.1 FLORA TAPE 480044/03      
 หรือ   2.2 COTTON PAPER 489096/03      
              
             
หมายเหตุ
1 ปริมาณผ้าทอสุทธิและปริมาณกระดาษพันก้านสุทธิในผลิตภัณฑ์  หมายถึง  ปริมาณวัตถุดิบผ้าทอหรือปริมาณ
กระดาษพันก้านที่นำเข้า ซึ่งประกอบในผลิตภัณฑ์ส่งออก โดยยังมิได้ตกแต่ง เคลือบ หรือจัดทำเพิ่มเติม 
ด้วยประการใดๆ รวมทั้งยังมิได้ประกอบเข้าเป็นผลิตภัณฑ์
2 ให้ผู้ส่งออกสำแดง หรือแนบรายละเอียดต่อไปนี้ ประกอบใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก
2.1  ชื่อ  ชนิด  และส่วนผสมของวัตถุดิบที่ขอคืนอากร
2.2  น้ำหนักของวัตถุดิบสุทธิแต่ละชนิดที่ขอคืนอากร ซึ่งประกอบในผลิตภัณฑ์ส่งออก
3 การชักตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติปกติ
4 การคืนอากรของวัตถุดิบผ้าทอในลำดับที่ 1  ไม่คำนึงถึง
4.1  การเรียกชื่อทางการค้าที่แตกต่างกัน
4.2  ความแตกต่างทางกายภาพ เช่น ลักษณะการทอ โครงสร้างของผ้า ความกว้างของหน้าผ้า ลักษณะเนื้อผ้า
       (TEXTURE)  การตกแต่ง  (FINISHING)  เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างผ้าทอ และกระดาษพันก้าน มาให้ทราบพอเป็นสังเขปดังนี้
ผ้าทอ 100% COTTON  ได้แก่
1.   100% Cotton Leather Cloth Fabric
2.   100% Cotton Green Cloth
ผ้าทอ 100% Rayon  ได้แก่
1.   100% Rayon Satin (Bemberg Satin)
2.   100% Rayon Taffeta (Bemberg Taffeta)
3.   100% Rayon Twill (Bemberg Twill)
4.   100% Rayon Poplin (Bemberg Poplin)
5.   100% Rayon Velvet Fabric
6.   100% Rayon Green Cloth
7.   100% Rayon Leather Cloth Fabric
8.   100% Rayon Suede
9.   Fabric For Artificial Flowers No.60 B/B Bemberg Twill
10. Fabric For Artificial Flowers No.J-7120 Bemberg Poplin
11. Fabric # 1660 Rayon Twill 92 cm wide # 138 Softer Starch
ผ้าทอ 100% Polyester  ได้แก่
1.   100% Polyester Leather Cloth Fabric
2.   100% Polyester Taffeta
3.   100% Polyester Pongee
4.   100% Polyester Oil Cloth
5.   100% Polyester Suede
6.   100% Polyester Pongee Color P:6286-1
7.   100% Polyester Pongee Color Beauty Crinkle Cloth Color CP-1
8.   100% Polyester Pongee High - Count Cloth Color : HP 1280 - 1C
9.   100% Polyester Metallic Cloth Color : F98A - X01
10. 100% Polyester Pongee Long Velvet (Non - Woven Backing) Color : DV - N1
11. 100% Polyester Pongee Crinkle PC - 190 
12. 100% Polyester Crushed Velour EN001 - 25
13. 100% Polyester Satin S 4904 , S7575
14. 100% Polyester A109 - CR
15. 100% Polyester Micro Peach Satin
16. 100% Polyester Silk Poplin
17. 100% Polyester Crinkle 509L - CR
18. 100% Polyester Micro Peach TP300 - 2
กระดาษพันก้าน Flora tape  ได้แก่
1.   Flower tape
กระดาษพันก้าน Cotton paper ได้แก่
1.   Non - Glue paper