สูตรมาตรฐานที่ 154/2529
ชนิดสินค้า                      WET  TREATED  FIBER (เส้นใยแอสเบสตอสที่ผ่านขบวนการเพิ่มพื้นที่ผิว)
ประกาศใช้ครั้งแรก          ตามประกาศกรมศุลกากรที่  50/2529    ลงวันที่   29    สิงหาคม   2529
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
      หน่วย ต่อสินค้า 100 กก.  
1    ASBESTOS  FIBER  GRADE  BV  5R 250004/03 25   กก. -
2    ASBESTOS  FIBER  GRADE  AK 250005/03 25  กก. -
3    ASBESTOS  FIBER  GRADE  MZ 52 250006/03 25  กก. -
           
          หมายเหตุ     ผลิตภัณฑ์  WET  TREATED  FIBER  เป็นลักษณะ  ASBESTOS  FIBER  ที่ผ่านการ  TREATED
                                 ด้วยน้ำแล้ว  ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมีความชื้น  25%  โดยประมาณ