สูตรมาตรฐานที่ 155/2529
ชนิดสินค้า                      นิตยสาร (MAGAZINE) ขนาด 3 3/4" - 4" X 8" - 8 1/2"
ประกาศใช้ครั้งแรก                ตามประกาศกรมศุลกากรที่  53/2529    ลงวันที่   4    กันยายน   2529
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใช้จริงต่อสินค้า ส่วนสูญเสีย
     / หน่วย 100  แผ่น 100  เล่ม  
1.1 กระดาษเนื้อใน   ( ไม่รวมปก )   7%
                     กระดาษอาร์ตเคลือบสองหน้า        
               substance 79.1 - 127.8   g/m2    ขนาด        
               24" x 35" 480070/50 4.458  แผ่น    
     หรือ  substance 127.9 - 157   g/m2    ขนาด        
              24" x 35" 480072/50 4.458  แผ่น    
     หรือ  substance 79.1 - 127.8   g/m2    ขนาด        
              35" x 48" 480071/50 2.229  แผ่น    
     หรือ  substance 127.9 - 157   g/m2    ขนาด        
              35" x 48" 480073/50 2.229  แผ่น    
1.2 กระดาษปก       7%
                     กระดาษอาร์ตเคลือบสองหน้า        
               substance 127.9 - 157   g/m2    ขนาด        
               24" x 35" 480072/50   8.91  แผ่น  
     หรือ  substance 157.1 - 310   g/m2    ขนาด        
              24" x 35" 480081/50   8.91  แผ่น  
                   หมายเหตุ   1.  ให้ผู้ส่งออกสำแดงขนาดและจำนวนแผ่นของนิตยสาร  และให้สำแดงขนาดและ  substance
                                            ของกระดาษอาร์ตที่ใช้ทำปกและเนื้อใน  ลงในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออก
                                             ให้ชัดเจน
                                        2.  กระดาษอาร์ตเคลือบสองหน้า  คือ  B/S  COATED  ART  PAPER  หรือ  2/S  COATED  ART
                                              PAPER  หรือ  BOTH  SIDES  COATED  ART  PAPER  หรือ  B/S  COATED  CARD  หรือ  2/S
                                              COATED  CARD  หรือ  BOTH  SIDE  COATED  CARD
                                        3.  กระดาษอาร์ตเคลือบสองหน้า ขนาด  25" x 36"  ให้คืนอากรเท่ากับขนาด  24" x 35"
                                        4.  กระดาษ 1 รีม  เท่ากับ  500  แผ่น  กระดาษ  1  ปีรีม เท่ากับ  100  แผ่น  กระดาษที่นำเข้าเป็น
                                              ม้วน (REEL)  ไม่จัดเข้าสูตรมาตรฐานนี้