สูตรมาตรฐานที่  158/2529
ชนิดสินค้า                     เสื้อเชิ้ตเด็กแขนยาว
ประกาศใช้ครั้งแรก                ตามประกาศกรมศุลกากรที่  44/2530    ลงวันที่   4    กันยายน   2530
ประกาศใช้ครั้งที่ 2                 ตามประกาศกรมศุลกากรที่  29/2532    ลงวันที่   3   ตุลาคม  2532 (มีผลบังคับใช้ 27 พฤศจิกายน 2532)
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ขนาดเสื้อ (นิ้ว) วัตถุดิบที่ใช้ หมายเหตุ
    รอบอก ตัวยาว ต่อสินค้า 1 ตัว  
1      ผ้าทอ   (หลา)  ผ้าทอให้คืนอากรเป็น
1.1      ผ้าพื้น 18 - 28 12.0 - 14.0 43.562  หลา โดยนำหน้ากว้าง
    14.5 - 17.0 54.408  ผ้า(นิ้ว) หารตัวเลขที่
  24 - 36 17.5 - 20.0 58.346  กำหนด
    20.5 - 23.0 64.924  
    23.5 - 26.0 70.066  
1.2      ผ้าลายทาง 18 - 28 12.0 - 14.0 49.392  
    14.5 - 17.0 58.300  
  24 - 36 17.5 - 20.0 66.168  
    20.5 - 23.0 73.605  
    23.5 - 26.0 79.455  
1.3      ผ้าลายตา 18 - 28 12.0 - 14.0 52.592  
    14.5 - 17.0 62.084  
  24 - 36 17.5 - 20.0 70.459  
    20.5 - 23.0 78.401  
    23.5 - 26.0 84.594  
       
         ส่วนประกอบอื่น ๆ  
2        interlining  woven  fabric                                                                                           0.22   ตร.หลา
  or   fusible  Interlining  woven  fabric  
  or   interlining  non-woven  fabric  
  or   fusible  Interlining  non-woven  fabric  
  or   Interlining Knitted fabric  
  or   fusible  Interlining  Knitted fabric  
3       sewing  thread                                                                                                                    130   หลา
4       plastic  button                                                                                                                   8 - 12   pcs
  or   shell  button  
  or   metal  button  
5       woven  label                                                                                                                           3     pcs
  or   non-woven  label  
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ขนาดเสื้อ (นิ้ว) วัตถุดิบที่ใช้ หมายเหตุ
    รอบอก ตัวยาว ต่อสินค้า 1 ตัว  
  (หลา)  
6       metal  pin                                                                                                                           2 - 10  pcs
7       plastic  collar  stay                                                                                                                2     pcs
8       collar  supporter (plastic)                                                                                                   1     pc
  or   collar  supporter (paper)     
         ส่วนประกอบอื่น ๆ  
9       collar  strip/butterfly (plastic)                                                                                              1    pc
  or   collar  strip/butterfly (paper)  
10       plastic  sticker                                                                                                                        1    pc
  or  paper  sticker  
11       plastic  clip                                                                                                                              2    pcs
12       plastic  hanger                                                                                                                       1    pc
  or  metal  hanger  
13       hang  tag                                                                                                                                 1    pc
14       poly  bag                                                                                                                                 1    pc
           
รายละเอียดและเงื่อนไขของสูตรมาตรฐาน มีดังนี้
1. ให้ผู้ส่งออกแนบรายละเอียด ขนาดของเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ส่งออก (Size Specification) โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ให้ผู้ส่งออกสำแดงชนิดของสินค้าในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออกให้ชัดเจน
3. ให้ผู้ส่งออกสำแดงชนิดของผ้าทอ พร้อมหน้ากว้างของผ้าที่ใช้ในการผลิตในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบ
ใบขนสินค้าขาออกให้ชัดเจน
4. ให้ผู้ส่งออกสำแดงชนิดของส่วนประกอบ และปริมาณที่ประสงค์จะขอคืนอากรไว้ในใบขนสินค้าขาออก และ
ใบแนบใบขนสินค้าขาออกให้ชัดเจน
5. เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ตัดเย็บโดยใช้ผ้าลายทาง (Stripe) หรือผ้าลายตา (Check) นั้น ถ้ามิได้ตัดเย็บแบบจัดลายแล้ว
ให้ถือว่าปริมาณการใช้ผ้าเท่ากับที่ตัดเย็บโดยใช้ผ้าสีพื้น (Plain)
6. รหัสวัตถุดิบของผ้าทอ และส่วนประกอบต่างๆ ของเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามที่กองคืนอากรและส่งเสริม
การส่งออกกำหนด
7. ผ้าทอให้คืนอากรเป็นหลา โดยนำหน้ากว้างผ้า (นิ้ว) หารตัวเลขที่กำหนดในสูตรมาตราฐาน กรณีใบขนสินค้า
ขาเข้าสำแดงหน้ากว้างของผ้าเป็นช่วงความกว้าง ให้ใช้หน้ากว้างสูงสุดในการคำนวณ
8. กองวิเคราะห์สินค้าจะระบุชนิดของผ้าทอ ชนิดและปริมาณของส่วนประกอบที่ขอคืนอากรตามที่ใช้จริง และ
ลักษณะการตัดเย็บว่าเป็นแบบจัดลายหรือไม่ในการรับรองสูตรการผลิต โดยพิจารณาจากตัวอย่าง